Przyjmowanie stron

Wydział Geodezji
}

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek – 7:30 do 15:00
wtorek – 7:30 do 16:30
środa – 7:30 do 15:00
czwartek – 7:30 do 15:00
piątek – 7:30 do 13:30

Opłaty

Dokumenty Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępniane są po wcześniejszym uiszczeniu opłaty.
Istnieje możliwość zapłaty za dokumenty przy użyciu karty płatniczej.

Portal interesanta to E-usługa dzięki której interesant po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego ma możliwość zamówienia materiałów bez konieczności przychodzenia do urzędu.

Pytania i odpowiedzi
Co to jest profil zaufany i jak go uzyskać?

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw urzędowych online bez wychodzenia z domu.
Więcej informacji i możliwość założenia profilu zaufanego na stronie: gov.pl – Załóż profil zaufany

Czy osoba nie będąca właścicielem działki może kupić mapę?

Tak. Na mapach nie są umieszczone informacje dotyczące danych osobowych, więc zakupu może dokonać osoba nie będąca właścicielem nieruchomości.

Jaki jest termin oczekiwania na zamówione dokumenty?

Realizacja zamówienia na mapy odbywa się do 7 dni, natomiast wypis z ewidencji gruntów i budynków uzyskuje się w dniu złożenia wniosku.

Jak wypełnić wniosek?
Wzór wniosku można pobrać z zakładki Dokumenty. W przypadku formularza P przy wypełnianiu należy zwrócić uwagę aby wypełnić stronę pierwszą P oraz drugą oznaczoną P1…..P8 w zależności od rodzaju wnioskowanego dokumentu.
Jakie są ceny za udostępniane materiały?
Ceny dokumentów zależą od ich rodzaju, wnioskodawcy, formatu, ilości kopii, sposobu udostępniania.
Jakie są metody płatności za zamówione dokumenty?

Zamówione dokumenty można odebrać po wcześniejszym uiszczeniu opłaty. Istnieje możliwość uregulowania kwoty, przy użyciu karty płatniczej lub przelewem.

W budynku Wydziału Geodezji nie ma kasy.

Czy można zakupić mapę do celów projektowych?
W urzędzie można nabyć mapy do uzgodnień, celów opiniodawczych, itp. Mogą one służyć jako załączniki do spraw:

 • wydania warunków zabudowy dla nieruchomości,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu
 • podziału nieruchomości w celu sporządzania wstępnego projekt podziału
 • pozwolenia na rozbiórkę budynku
 • wydania warunków przyłączenia sieci uzbrojenia terenu
 • uzyskanie zezwolenia na handel,
 • uzyskania decyzji środowiskowej,
 • wyceny nieruchomości,
 • przyznania kredytu bankowego.
W jaki sposób mogę złożyć wniosek do urzędu?

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji przy ul. Mickiewicza 41 lub w kancelarii Starostwa przy ul. Karłuszowiec 5,
 • w przypadku posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego można go wysłać jako załącznik, pocztą elektroniczną na adres sekretariat.geodezja@tarnogorski.pl,
 • korzystając z platformy elektronicznej ePUAP,
 • tradycyjnie wysłać pocztą.
Jakie dokumenty z ewidencji gruntów i budynków powinienem zamówić?
Rodzaje dokumentów i ich zastosowanie:

Wypis z rejestru gruntów/rejestru budynków/rejestru lokali zawierający dane przedmiotowe i podmiotowe zamawia się go między innymi do:

 • dokonania zmian w księdze wieczystej,
 • zawarcia aktu notarialnego,
 • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej (np.: powierzchnia, funkcja), oraz danych podmiotowych (np. imię i nazwisko właściciela bądź władającego),

Wypis z kartoteki budynków/kartoteki lokali zawiera dane przedmiotowe i zamawia się go między innymi do:

 • dokonania zmian w księdze wieczystej,
 • zawarcia aktu notarialnego,
 • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości budynkowej, lokalowej (np.: powierzchnia, funkcja),

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych zawiera wyłącznie dane przedmiotowe i zamawia się go między innymi do:

 • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej (np. powierzchnia, rodzaje użytków),

Wyrys z mapy ewidencyjnej zawiera fragment mapy ewidencyjnej i zamawiany jest w celu:

 • dokonania zmian w księdze wieczystej,
 • zawarcia aktu notarialnego,

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej zamawiany jest, między innymi w celu:

 • uregulowania stanu prawnego nieruchomości poprzez założenie księgi wieczystej dla nieruchomości,
  przenoszenia działki/działek do innej księgi wieczystej,
 • zawarcia aktu notarialnego.

Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez klauzuli upoważniającej do oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej) zamawia się go między innymi do:

 • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej (np.: powierzchnia, rodzaje użytków) oraz danych podmiotowych (np. imię i nazwisko właściciela bądź władającego),

Wypis z wykazu działek – jest spisem działek ewidencyjnych zawierającym numery tych działek, numery jednostek rejestrowych gruntów do których działki zostały przyporządkowane:

 • może służyć do celów informacyjnych,

Wypis z wykazu podmiotów – alfabetyczny spis osób, jednostek organizacyjnych i organów zawierający oprócz danych określających te podmioty, oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartoteki budynków i lokali związanych z poszczególnymi osobami, jednostkami organizacyjnymi i organami:

 • może służyć do celów informacyjnych,