Zespół koorodynacyjny

Terminy narad koordynacyjnych w 2020r.

Dokumenty dołączane do wniosku

Do wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. projekt sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych lub na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta;
  2. kopia warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących instalacji sieci uzbrojenia terenu;
  3. zestawienie współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanej sieci i przyłączy w formie pliku txt na nośniku lub na adres e-mail: zudp@tarnogorski.pl;

Uwagi:
Wniosek należy przedłożyć w tekturowej teczce do czwartku poprzedzającego tydzień w którym odbywa się narada koordynacyjna.

Godziny przyjmowania wniosków

Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7:30 do 15:00
Wtorek: 7:30 do 16:30
Piątek: 7:30 do 13:30

Wzór pliku txt ze współrzędnymi

Poniżej znajdują się przykłady wyjaśniające w jakiej formie należy przygotować plik punkty.txt ze współrzędnymi punktów załamań sieci.

Zestawienie punktów kolumnowe, numer punktu spacja współrzędna X spacja współrzędna Y

Przykład:

 1 5592244.27 6576073.17
 2 5592238.79 6576077.29
 3 5592223.98 6576122.95
 ...
Pytania i odpowiedzi
Jak na PZT oznaczyć sieć projektowaną?

Projektowaną sieć uzbrojenia terenu oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej tj. linia przerywana w kolorze projektowanego typu sieci lub linią ciągłą w kolorze czarnym.

Jak długo trzeba czekać na uzgodnienie projektu?

Projekty są przyjmowane do czwartku poprzedzającego naradę koordynacyjną do godziny 14 (patrz tabela z terminami). Jeśli dokumentacja nie jest dostarczana osobiście, tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej, niezależnie od wpisanego adresu na kopercie (ul. Karłuszowiec 5 czy ul Mickiewicza 41) całość korespondencji trafia do kancelarii głównej a dopiero w dniu następnym przekazywana jest do wydziału Geodezji. Proszę uwzględnić to opóźnienie.
Dokumenty można odebrać od piątku, po naradzie koordynacyjnej, od godziny 7.30. Jeśli we wniosku zaznaczono wysyłkę na wskazany adres projekt jest wysyłany również w piątek rano.

Czy do projektu należy dołączyć pełnomocnictwo?

Jeśli wnioskodawcą jest inwestor, projektant bądź biuro projektowe wówczas pełnomocnictwo nie jest wymagane. W przypadku jeżeli wnioskodawcą jest osoba trzecia do dokumentacji projektowej należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa bądź jego kopię, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ do tego uprawniony, oraz potwierdzenie opłaty w kwocie 17zł na konto UM Tarnowskie Góry – nr konta: 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367.

Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych?

Ważność mapy do celów projektowych nie jest liczona w miesiącach czy latach. Mapa staje się nieaktualna w momencie gdy w obszarze opracowania pojawiły się nowe elementy (np. sieci uzbrojenia terenu, numery działek po podziale/scaleniu) lub pewne elementy zostały usunięte (np. wyburzone budynki, usunięte ogrodzenia).

W jaki sposób dokonać opłaty za uzgodnienie?

Składając dokumentację osobiście projekt zostaje zarejestrowane i po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty (DOO), można go opłacić na miejscu w formie transakcji bezgotówkowej albo przelewem na wskazany na DOO nr konta bankowego, w tytule przelewu wpisując nr DOO.
Jeśli projekt wpłynie drogą pocztową wówczas DOO wysyłane jest na wskazany na wniosku adres mailowy.
Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy przesłać na adres zudp@tarnogorski.pl do dnia poprzedzającego naradę koordynacyjną (do środy). Nieprzesłanie potwierdzenie przelewu skutkuje niedopuszczeniem projektu na naradę koordynacyjną.