Zgodnie z § 35 pkt. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020r. poz. 1429), dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu. § 35 pkt.4 ww. rozporządzenia mówi , iż dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza się w postaci plików w formacie GML. W ich skład wchodzą m.in. pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust.1 pkt 2 i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020., poz. 276 t.j.) lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 01.01.2021r. jako rezultaty opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych należy wraz z operatem technicznym przekazywać pliki wygenerowane z roboczej bazy danych zgodnie z obowiązującymi schematami GML lub też w związku z prowadzeniem przez powiat tarnogórski baz danych w oprogramowaniu Ewid 2007, natywnym formacie oprogramowania Ewid2007 stanowiącym pliki KCD.

W tym celu udostępniony został na stronie WebEWID Powiatu Tarnogórskiego program InterMAP.

Jednocześnie informujemy, iż w celu stworzenia zgodnego z danymi PZGiK pliku roboczej bazy danych, przed faktycznym złożeniem operatu technicznego należy wystąpić do tut. urzędu z wnioskiem o wydanie aktualnego pliku do modyfikacji będącego podstawą do utworzenia roboczej bazy danych. Zamówienia tego należy dokonać poprzez Portal Geodety.

Ze względu na blokowanie obiektów bazy danych dla danego obszaru pracy geodezyjnej podczas wydawania pliku do modyfikacji, opracowanie i przekazanie roboczej bazy danych powinno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od dołączenia na serwisie WebEwid przedmiotowej roboczej bazy danych. Zwrotną uzupełnioną roboczą bazę danych o wyniki prac geodezyjnych należy wysłać przez Portal Geodety pod odpowiednie zgłoszenie pracy geodezyjnej.

Jednocześnie informujemy, iż nieprzekazanie opracowanej roboczej bazy danych w terminie 3 dni roboczych od dnia jej dołączenia na serwisie Geodety, może skutkować usunięciem rezerwacji (blokady) z bazy, co równoznaczne będzie z obowiązkiem ponownego wystąpienia o aktualny pliki roboczej bazy danych. Ponadto informujemy, iż w szczególnych przypadkach, w których opracowanie roboczej bazy danych będzie wymagało dłuższego terminu niż 3 dni robocze ze względu np. na duży obszar opracowania, wówczas takie przypadki należy uzgadniać indywidualnie.